Hãy chọn đơn hàng cho việc vận chuyển hoặc dịch vụ sinh hoạt
Hãy đăng kí online
Chỉ với 3 phút
Hãy tải Taxsee Driver
Ứng dụng làm việc tiện lợi với các cuốc xe
Nhận ngay thu nhập trong ngày đăng kí
Truy cập đến các đơn hàng ngay
Hãy chọn cuốc xe
Hành trình và giá được biết trước
Thanh toán ngay sau khi hoàn thành
Tiền mặt hoặc chuyển đến tài khoản cá nhân
Hãy kiếm tiền khi nào bạn muốn
Không theo ca và giờ làm việc